program - przedszkole

Program edukacyjno-wychowawczy przedszkola sportowego.
Dzięki zajęciom sportowym, możemy:

misioland program 01

 • wspierać i umożliwiać właściwy rozwój psychofizyczny, umysłowy i emocjonalny dzieci, 
 • kształtować sprawność motoryczną, poprawiać równowagę i koordynację ruchową,
 • kształtować prawidłową postawę ciała i uczyć kontroli nad nim,
 • wpłynąć na dobre samopoczucie,
 • podnieść umiejętności edukacyjne, wpływać na koncentrację uwagi, pomagać w wyciszeniu,
 • wzbudzać zainteresowania, 
 • wspieranie samodzielności.

a także:

 • poszerzamy umiejętności społeczne,
 • kształtujemy emocjonalność,
 • uczymy współpracy i zabawy w grupie, oraz rywalizacji w ramach zasady fair play.

Stawiamy na wszechstronny i harmonijny rozwój naszych przedszkolaków, poprzez:

 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych , nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • rozwijanie umiejętności społecznych i kształtowanie postaw niezbędnych do poprawnych relacji z innymi, zachęcanie do gier i zabaw grupowych,
 • kształtowanie postaw przez muzykę , śpiew i taniec, 
 • wyrażanie emocji przez rożne formy plastyczne,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej, niezbędnej do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi,
 • budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • wzbudzanie empatii dziecka, aby jak najlepiej mogło dostrzegać i reagować na potrzeby innych ludzi,
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci – edukacja matematyczna
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
 • dbałość o wychowanie w duchu obywatelskim i patriotycznym,
 •  wspieranie ciekawość i chęci poznawania świata,
 • budowanie systemu wartości i wspieranie dziecka w budowaniu wiary we własne siły,
 • rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań poprzez wspólne czytanie, zajęcia muzyczno- rytmiczne z elementami muzykoterapii, zajęcia sportowe, taneczne, plastyczne, konstrukcyjne i wiele innych

Dbamy przede wszystkim o:

 • indywidualne podejście do każdego dziecka, dzięki małym grupom przedszkolnym, 
 • • podkreślanie mocnych stron dziecka, chwalenie, motywowanie i zachęcanie do samodzielnych działań,
 • • prowadzenie wnikliwej obserwacji, a w razie konieczności udzielanie niezbędnej pomocy,
 • • umożliwianie dziecku swobody działań w aranżowanych zabawach,
 • • inicjowanie, stymulowanie i wspieranie procesów rozwoju dziecka na wszystkich możliwych płaszczyznach.

 

misioland program 02